Kredyty konsumencki

Kredyt konsumencki „SŁONECZNY” udzielany jest osobom fizycznym na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania wykorzystania .

Kredyt konsumencki „SŁONECZNY” nie może być udzielony na sfinansowanie potrzeb Kredytobiorcy związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą , a w przypadku rolników potrzeb związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej .

Kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy , rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami .

Kwota kredytu nie może być mniejsza niż 1.000,00zł.
Kwota kredytu nie może być większa niż 5.000,00zł

Kredyt udzielany jest w terminach spłaty do :

  • 24 miesiący,

-W sytuacji gdy Kredytobiorca posiada funkcjonujący prawidłowo rachunek ROR lub rolniczy , bieżący w Banku , zgoda współmałżonka nie jest wymagana do kwoty trzykrotności miesięcznego dochodu brutto.
-Bank udziela kredytów w złotych polskich ( PLN ).
-Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej , stopa bazowa plus marża Banku .-Stopę bazową stanowi: stawka WIBOR 3M na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzający kwartał, za który naliczane są odsetki. Stopa bazowa aktualizowana jest każdego 1-go dnia kwartału kalendarzowego i obowiązuje do ostatniego dnia tego kwartału.
-Zmiana wysokości stopy bazowej powoduje automatycznie zmianę wysokości oprocentowania .

Oprocentowanie to wynosi :
1) Kredyt z terminem spłaty od 13 do 24 miesięcy – stawka bazowa plus marża Banku w wysokości - 7,94 %,

Prowizja za udzielenie kredytu do 2,5% .
Spłata kredytu i odsetek odbywa się w okresach miesięcznych lub kwartalnych zgodnie z harmonogramem spłaty ustalonym przez Bank.
Za datę spłaty raty uznaje się wpływ środków do Banku , na rachunek wskazany w umowie kredytu .

Warunkiem udzielenia kredytu jest złożenie przez Wnioskodawcę zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami w formie między innymi :
1) weksla In blanco z klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową,
2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. sierpnia 1997r Prawo bankowe ( Dz. U 140 poz 939z póź . zm.)
3) pełnomocnictwo do rachunku ROR , rolnego , bieżącego,
4) inne formy.

Bank może żądać ustanowienia więcej niż jednej formy zabezpieczenia.
Koszty związane z zabezpieczeniem kredytu ponosi Wnioskodawca, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej .

ulotka_2_page-0001.jpg