Skip to main content
  • Historia banku

Historia banku

Początkiem działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie przyjmuje się datę 20 grudnia 1899 roku, kiedy to Minister Skarbu zatwierdził Statut Towarzystwa Oszczędnościowo - Pożyczkowego w Ozorkowie, wydrukowanych w dwóch językach, rosyjskim i polskim, w oparciu o Prawo o instytucjach drobnego kredytu, wydane przez rząd carski w 1895 roku. Jak wynika z dokumentacji, przechowywanej w Archiwum Państwowym w Łodzi, grupa ozorkowskich kupców, składanie wniosków rozpoczęła w miesiącu wrześniu 1899 roku jako Chrześcijańskie Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe. Po zatwierdzeniu Statutu, w Sądzie Okręgowym w Łodzi wydział Rejestru Handlowego pod nr RS 157 zarejestrowano Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w mieście Ozorkowie. Towarzystwo to miało na celu prowadzenie czynności bankowych oraz podnoszenie sprawności gospodarczej swego środowiska przez przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i udzielanie pożyczek. Na podstawie obrachunkowej książeczki członkowskiej wydanej w 1913 roku Bolesławowi Małeckiemu, można stwierdzić, że Prezesem Zarządu był wówczas Maurycy Tylman, skarbnikiem Tadeusz Skażyński, a członkami Zarządu Władysław Chyliński, Leonard Brauze i Teofil Szubert.

zalozyciele
Rada Nadzorcza Banku z 1947 roku

W dniu 28.08.1923 roku w oparciu o Statut z roku 1899 Minister Finansów zatwierdził nowy Statut i w Sądzie Okręgowym w Łodzi pod nr Sp. R-9000 zarejestrowano Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Ozorkowie. Siedziba Spółdzielni  Ozorków, Starostwo łęczyckie.

centrala
Siedziba Banku Spółdzielczego - Ozorków

Zgodnie z Aktem Notarialnym Nr REP 564 z dnia 15 lipca 1924 roku sporządzonym przez notariusza Edwarda Pietrasiewicza wynika, że Towarzystwo z mocy ustawy o spółdzielniach przeistoczyło się w Bank Spółdzielczy w Ozorkowie, Prezesem Banku był Wacław Kropp, natomiast członkami Zarządu Jan Sylwester Małecki, Józef Tylman i Feliks Miller. Dnia 15 listopada 1932 roku Zarząd Banku w składzie: Wacław Kropp, Józef Tylman, Kornel Brauze i Edward Jaroszewicz, nabyli od Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców ZORZA w Ozorkowie nieruchomość, w której obecnie mieści się siedziba Banku tj. przy Placu Jana Pawła II 6, za cenę - plac 3 000 zł, a budynek 45 000 zł. W takim układzie prawnym i lokalizacyjnym Bank działa do wybuchu II wojny światowej. Po okupacji w dniu 4 listopada 1945 roku o godz. 10.30 w lokalu Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w Ozorkowie. Zgodnie z Protokołem Nr 1 porządkiem obrad było: wznowienie działalności Banku, wybór Rady, uchwalenie wysokości udziału i wpisowego, ustalenie najwyższego kredytu  dla jednego członka, ustalenie najwyższej normy zobowiązań oraz plan pracy. W zebraniu uczestniczyło 31 osób, z których wybrano Radę Nadzorczą Banku w składzie: Adam Chudzik, Marcin Kądzia, Jakub Dudczak, Franciszek Pawlak, Stanisław Zalewski i Wacław Chmielecki. W dniu 11 listopada 1945 roku Rada Nadzorcza wybrała Zarząd w składzie: Józef Karpiński, Zygmunt Jasiński i Jan Miksa. W 1945 roku Bank Spółdzielczy liczył zaledwie 29 członków. W latach 1948-50 Zarząd Banku pracował w składzie: Zygmunt Jasiński, Franciszek Pawlak, Stanisław Morawczyński. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowej w dniu 26.06.1950 roku zmieniło nazwę Banku na Gminną Kasę Spółdzielczą w Ozorkowie. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Zygmunt Olczak. Prezesem Zarządu był Zygmunt Jasiński, a członkami Henryk Pawlak i Marian Chełmiński. W 1951 roku w skład Zarządu wchodzili: Marian Chełmiński, Czesław Zielecki i Józef Bartczak.

W latach 1952-69 Prezesem Zarządu był Czesław Zielecki, a członkami Marian Chełmiński i Stanisław Morawczyński. 17 czerwca 1956 roku Walne Zgromadzenie przyjęło nowy Statut i nazwę Kasa Spółdzielcza w Ozorkowie. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Aleksander Tokarski z Modlnej. Walne Zgromadzenie Kasy Spółdzielczej w dniu 21 marca 1961 roku zmieniło ponownie nazwę na Bank Spółdzielczy w Ozorkowie. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Wacław Wankiewicz z Ozorkowa. W 1967 roku otworzono Oddział Banku w Parzęczewie. W latach 1969-75 Prezesem Zarządu był Czesław Zielecki, a członkami Dominik Kafarski z Solcy Wielkiej i Stanisław Michalak z Kowalewic. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Józef Kaczmarek z Ozorkowa i był nim do 1982 roku. W 1975 roku w miejsce Stanisława Michalaka do składu Zarządu powołano Stefana Czekalskiego ze Skotnik. W 1978 roku w miejsce Czesława Zieleckiego w skład Zarządu wszedł Antoni Próchniewicz z Ozorkowa.

Dyrektorem Banku był Henryk Dubiel, a Główną Księgową Urszula Chmielecka. W 1983 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Czesław Zielecki. W skład Zarządu wchodzili: Prezes - Stefan Czekalski, członkowie - Antoni Próchniewicz i Mirosława Joachimiak z Łęczycy. Od 1987 r. Dyrektorem Banku jest Władysław Starzyński. W latach 1989-93 Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Zygmunt Czapliński z Parzyc. Od 1990 do 1994 r. Prezesem Zarządu był Władysław Starzyński, a członkami Teresa Głyda z Ozorkowa i Stefan Czekalski. W 1991 r. dokonano pierwszych zakupów oraz wdrożeń systemów komputerowych wspomagających bankową obsługę klientów. W lutym 1994 r. otworzono nową placówkę usytuowaną w Ozorkowie przy ul. Nowe Miasto. W latach 1994-98 Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Jacek Jaworek z Helenowa. Zarząd składał się z Władysława Starzyńskiego, Zofii Chojnackiej i Zygmunta Czaplińskiego. W latach 1998-2000 członkiem Zarządu była także Krystyna Kuzaniak. Dnia 15.12.1992 r. Bank Spółdzielczy w Ozorkowie podpisał umowę zrzeszenia z Bankiem Unii Gospodarczej SA w Warszawie. W 1999 r. Bank uroczyście obchodził jubileusz 100-lecia swej działalności. Z tej okazji Bank, działacze społeczni i pracownicy zostali uhonorowani odznaczeniami. Bank Spółdzielczy w Ozorkowie na przestrzeni swej 100 - letniej działalności udowodnił, że jest placówką potrzebną, nieustannie wspierającą lokalne przedsięwzięcia gospodarczo - społeczno - kulturalne, mającą na celu zawsze dobro swoich klientów. W latach 1999-2008 Przewodniczacym Rady Nadzorczej był Wiesław Kucina z Wielkiej Wsi. W latach 2001-2006 zastępcą Prezesa Zarządu była Krystyna Król z Ozorkowa. Od 2007 na zastępcę Prezesa Rada wybrała Bogumiła Gieragę ze Śliwnik. W 2008 roku śmierć przerwała 15-letnią pracę w Zarządzie Zygmunta Czaplińskiego. Od 2009 Przewodniczącym Rady był Marek Pielesiak z Różyc, a skład Zarządu uzupełniła Agnieszka Konopa z Ozorkowa. Od 2010 funkcję Przewodniczącego Rady pełni Paweł Furmaniak z Parzyc.

zarzad
Zarząd BS Ozorków w latach 2001-2006


                                       ulotka_4_pory_roku_page-0001.jpg