Lokaty o stałym oprocentowaniu

Otwarcie rachunku lokaty następuje w placówce Banku w dniu wniesienia wpłaty, po podpisaniu "karty ewidencyjnej do rachunków w zł" oraz dyspozycji otwarcia lokaty z osobą występującą o otwarcie lokaty.

Lokata oprocentowana jest wg. stałej stopy procentowej. Po okresie umowy odsetki nie podlegają kapitalizacji i wypłacane są w dniu zapadalności depozytu wraz z kapitałem. Lokata jest nieodnawialna, chyba, że właściciel lokaty przedłuży ją na następny okres.

Minimalna kwota wpłaty wynosi 10 000 zł. Okres na jaki można założyć lokatę: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy. Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte sa gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w zł 100.000 euro.

ulotka_2_page-0001.jpg