Kredyt na cele mieszkaniowe

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie udziela kredytu swym członkom na cele mieszkaniowe według następujących zasad :
Kredyt przeznaczony jest na następujące cele :

 • budowa domu jednorodzinnego
 • zakup nieruchomości budowlanej ,
 • zakup domu ; lokalu mieszkalnego
 • remont domu ; lokalu mieszkalnego ,itp.
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych

poniesionych na cele w/w., pod warunkiem iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 3 miesiące przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu;

Wysokość kredytu nie może przekroczyć 100 % ogólnych nakładów zgodnie ze sporządzonym zestawieniem kosztów budowy/remontu – zaakceptowanym przez Bank W przypadku zakupu nieruchomości – wartość wylicza się według Aktu Notarialnego kupna /sprzedaży , plus ewentualne koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży itp.

Wysokość udzielonego kredytu zależeć będzie od zdolności kredytowej kredytobiorcy .
Załączniki do wniosku kredytowego :   

 • informacja uzupełniająca do wniosku kredytowego , zaświadczenie o dochodach , umowa przedwstępna kupna – sprzedaży , kosztorys , tytuł własności / posiadania .

Sposób zabezpieczenia zwrotności kredytu:

 • hipoteka
 • wpis do rejestru zastawów
 • poręczenie wekslowe ; cywilne
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • cesja z praw
 • podpis współmałżonka na umowie kredytowej , itp.

Oprocentowanie kredytu wynosi 6,50 % w stosunku rocznym wg. zmiennej stopy procentowej .

W promocji do 31.12.2015 oprc. wibor 3M + marża od 2,9%. Prowizja od 1%.

 • Kredyt wypłacany jest : na zakup mieszkania /domu/ nieruchomości – jednorazowo na budowę - w transzach. Po wykorzystaniu pierwszej transzy (dopuszcza się rozliczenie transzy w wysokości 80% przed uruchomieniem następnej. Dopuszcza się przy budowie i remoncie w systemie gospodarczym jako rozliczenie 20% środków oświadczenie kredytobiorcy o wykorzystaniu środków.
 • Termin spłaty kredytu nie może przekroczyć 20 lat . Termin wykorzystania kredytu 3 miesiące . W przypadku budowy i remontu możliwe jest przedłużenie okresu wykorzystania kredytu do 6 miesięcy

Przy budowie domu jednorodzinnego może być stosowana karencja w spłacie kapitału do 2 lat.

 • Okres spłaty kredytu na remont :
  • domu do 15 lat
  • lokalu do 10 lat

Karencja w spłacie kapitału do 1 roku.- Spłatę odsetek ustala się w okresach miesięcznych w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia innego terminu spłat .

 • Prowizja dla Banku – 2,5 % od przyznanego kredytu .

ulotka_2_page-0001.jpg