Program wsparcia GWARANCJA_DE_MINIMIS

Wsparcie Twojego biznesu 

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK.
Przedmiotowa Umowa została zawarta w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK". Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

  • Kredyty objęte gwarancją BGK
  • Kredyt w rachunku bieżącym,
  • Kredyt obrotowy odnawialny,
  • Kredyt obrotowy nieodnawialny,

 

Przedmiot kredytowania

 

  • Bieżące finansowanie działalności gospodarczej.

 

Okres kredytowania

  • Gwarancją BGK możće być objęty kredyt udzielony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

 

Wysokość gwarancji BGK

  • Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000zł

Zasady uzyskania gwarancji BGK

 

  • Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Firma składa wniosek o udzielenie gwarancji wraz ze stosownymi oświadczeniem np. o posiadanym statusie małego i średniego przedsiębiorstwa. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej Banku, pozostałe wymagane przez BGK dokumenty m.in weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji dostarczane są przez Klienta przy podpisaniu umowy kredytowej.
Kredyty udzielane wyłącznie w PLN.

ulotka_2_page-0001.jpg