Kredyt inwestycyjny

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie udziela kredytu swym członkom na cele inwestycyjne według następujących zasad : 

- Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji .

- Wysokość kredytu nie może przekroczyć 100 % ogólnych kosztów  zgodnie z przedłożonym dowodem zakupu/kosztorysu

- Istnieje możliwość  refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele kredytu, pod warunkiem iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 3 miesiące przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu;

- Wysokość udzielonego kredytu zależeć będzie od zdolności kredytowej kredytobiorcy

- Załączniki do wniosku kredytowego :

- informacja uzupełniająca do wniosku kredytowego , zaświadczenie o dochodach, umowa przedwstępna  kupna – sprzedaży , faktura „pro – forma”, kosztorys wstępny .

- Sposób zabezpieczenia zwrotności kredytu :

  • wpis do rejestru zastawów

  • poręczenie wekslowe ; cywilne

  • przewłaszczenie na zabezpieczenie

  • cesja z praw

  • podpis współmałżonka na umowie kredytowej ,

  • hipoteka

- Oprocentowanie kredytu oblicza  się w stosunku rocznym wg. zmiennej stopy procentowej  - obecnie 7,8 %

- Kredyt wypłacany jest  jednorazowo lub w transzach. Termin rozliczenia  ustala się na okres dwóch  miesięcy od pobrania. W uzasadnionych przypadkach termin rozliczenia może zostać wydłużony .

-Termin spłaty kredytu do 10 lat.

W przypadku zakupu nieruchomości lub budowy/remontu  okres kredytowania wynosi do 15 lat   ( zabezpieczenie hipoteczne )

- Karencja w spłacie kapitału 1 rok .

- Spłatę kapitału i odsetek ustala się w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

- Prowizja dla Banku – 2,5 %

ulotka_2_page-0001.jpg