Lokaty o zmiennym oprocentowaniu

Bank otwiera i prowadzi lokaty terminowe o zmiennym oprocentowaniu potwierdzone książeczką oszczędnościową zgodnie z ofertą publiczną Banku. Bank otwiera i prowadzi lokaty dla osob fizycznych o pełnych zdolnościach do czynności prawnych będących rezydentami, a także dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Bank wystawia książeczkę na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej, którą może być osoba wnosząca wpłatę warunkującą otwarcie rachunku lub osoba przez nią wskazana. Po okresie umownym odestki zostaną automatycznie dopisane do salda lokaty i lokata zostanie automatycznie przedłużona na nastepny taki sam okres. Minimalna wpłata lokaty wynosi 1 000 zł. Okres na jaki można założyć lokatę: 1 miesięc, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 12 miesięcy

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w zł 100.000 euro.

ulotka_2_page-0001.jpg