Kredyt z ubezpieczeniem

Kredyt konsumencki „Z UBEZPIECZENIEM” udzielany jest osobom fizycznym na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania wykorzystania.

Kredyt konsumencki „Z UBEZPIECZENIEM” nie może być udzielony na sfinansowanie potrzeb Kredytobiorcy związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a w przypadku rolników potrzeb związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej.


Kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami.

 

Kwota kredytu nie może być mniejsza niż 1.000,00zł.

Kwota kredytu nie może być większa niż 20.000,00zł


Kredyt udzielany jest w terminach spłaty do:

 

36 miesięcy,

Kredyt może być udzielony bez zgody współmałżonka. Kredytobiorcy w przypadku gdy kwota przyznanego kredytu nie przekracza jednokrotności miesięcznego dochodu brutto Kredytobiorcy.


W sytuacji gdy Kredytobiorca posiada funkcjonujący prawidłowo rachunek ROR lub rolniczy, bieżący w Banku, zgoda współmałżonka nie jest wymagana do kwoty trzykrotności miesięcznego dochodu brutto.

 

§2

1.Bank udziela kredytów tylko Wnioskodawcom posiadającym bieżącą zdolność kredytową.

2. Zdolność kredytową Bank ustala w oparciu o przedłożone przez Wnioskodawcę dokumenty .


3. Fakt posiadania zdolności kredytowej nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu.

 

4. Bank nie jest zobowiązany do informowaniu Wnioskodawcy o przyczynach odmowy kredytu.

§3

Bank udziela kredytów w złotych polskich ( PLN ).

§4

O kredyt mogą się ubiegać osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych , posiadające zdolność kredytową oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej , z zastrzeżeniem ust.3 .

Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski mogą ubiegać się o kredyt , jeżeli są zatrudnione na terenie Polski na czas nieokreślony.


Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej mogą otrzymać kredyt na okres o 1 miesiąc krótszy niż okres odroczenia od służby wojskowej .

 

§5

Bank nie może udzielić kredytu następującym osobom:

1) bezrobotnym,


2) o nieustalonych źródłach dochodu

 

3) o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

4) posiadającym zobowiązania z tytułu innych kredytów i pożyczek , uniemożliwiające spłatę kredytu , o który się ubiega ( nieterminowo wywiązuje się ze zobowiązań kredytowych, mającym zaległości podatkowe, itp.),


5) których dochody są zajęte w sądowym lub administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,

 

6) których dochody miesięczne w ocenie Banku nie zapewniają terminowej spłaty wraz z odsetkami ,

7) które są niewiarygodne z uwagi na nie wywiązywanie się z dotychczasowych zobowiązań kredytowych ,

§6

Bank udziela kredytu na wniosek złożony przez Wnioskodawcę w formie pisemnej na formularzu opracowanym przez Bank.

§7

1. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie kredytu.


Bank dokonuje oceny zdolności kredytowej na podstawie dokumentów i informacji dostarczonych przez Wnioskodawcę oraz zebranych przez Bank.

 

Bank może uzależnić udzielenie kredytu od spełnienia przez Wnioskodawcę warunków dodatkowych.

W okresie kredytowania Bank ma prawo żądać od Kredytobiorcy przedstawienia dokumentów i informacji niezbędnych do oceny aktualnej sytuacji finansowej .

§8

1. Udzielenie kredytu następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej, pomiędzy Bankiem i Kredytobiorcą .Wzór umowy stanowi załącznik Nr 1

2. Przez umowę kredytu Bank zobowiązuje się do udzielenia Kredytobiorcy na czas oznaczony, kredytu w określonej kwocie z przeznaczeniem na ustalony cel, a Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych w umowie terminach, zapłaty prowizji od udzielonego kredytu oraz innych opłat zgodnie z umową kredytu.

§9

1.Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej , stopa bazowa plus marża Banku .

2.Stopę bazową stanowi: stawka WIBOR 3M na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał , za który naliczane są odsetki. Stopa bazowa aktualizowana jest każdego 1-go dnia kwartału kalendarzowego i obowiązuje do ostatniego dnia tego kwartału.


3. Zmiana wysokości stopy bazowej powoduje automatycznie zmianę wysokości oprocentowania .

 

4. Oprocentowanie to wynosi : stawka bazowa plus marża Banku w wysokości – 6,5%,

§10

Bank pobiera odsetki od kredytu według zmiennej stopy procentowej w okresie za który są naliczane .

Odsetki są naliczane w okresach obrachunkowych i stają się należne Bankowi w terminach określonych w umowie kredytu .

§11

Kredytobiorca jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją umowy kredytu .

Prowizja za udzielenie kredytu 3 %,


Przy kredycie powyżej 10.000 zł, bank pobiera opłatę przygotowawczą w wysokości 20 zł

 

§12

Wypłata kredytu może nastąpić w formie gotówkowej poprzez wypłatę w kasie , jak też bezgotówkowo , przelew na wskazany rachunek kredytobiorcy.

§13

Spłata kredytu i odsetek odbywa się w okresach miesięcznych zgodnie z harmonogramem spłaty ustalonym przez Bank.

Za datę spłaty raty uznaje się wpływ środków do Banku, na rachunek wskazany w umowie kredytu .

§14

Warunkiem udzielenia kredytu jest złożenie przez Wnioskodawcę zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami w formie między innymi:

1) weksla In blanco z klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową,


2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. sierpnia 1997r Prawo bankowe ( Dz. U 140 poz 939z póź . zm.)

 

3) cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie ,

4) inne formy .


Bank może żądać ustanowienia więcej niż jednej formy zabezpieczenia.

 

Koszty związane z zabezpieczeniem kredytu ponosi Wnioskodawca , chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

ulotka_2_page-0001.jpg