Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy "10 pensji"

Kredyt skierowany jest do pracowników – członków Banku Spółdzielczego w Ozorkowie posiadających zatrudnienie na czas nieokreślony

 • Kredytu udziela Zarząd BS lub członek Zarządu
 • Upoważnieni do korzystania z kredytu są osoby fizyczne posiadające ROR w BS Ozorków oraz będący członkami BS Ozorków
 • Z kredytu nie mogą skorzystać osoby, które:
  • nie wywiązały się w latach ubiegłych z terminowej spłaty kredytu
  • nie mają stałego zatrudnienia
  • nie wpływają środki na rachunek ROR
 • Kredyt przeznaczony jest na :
  • finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych
  • wydatki konsumpcyjne
  • spłatę innych kredytów
 • Maksymalną wysokość kredytu określa granica dziesięciokrotnych miesięcznych poborów brutto , uzyskanych za ostatni miesiąc przez wnioskodawcę
 • Minimalną kwotę kredytu ustala się kwotę 5000 zł
 • Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty
 • Oprocentowanie kredytu wynosi : WIBOR 3 m-ce plus 7 % marży dla banku. Oprocentowanie ustalane jest przez Zarząd Banku w stosunku rocznym.

Bank pobiera naliczone odsetki od wykorzystanego kredytu wg stopy i w terminach ustalonych w umowie kredytu. Do obliczenia wysokości naliczonych

Bankowi odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc 30 dni

 • Okres kredytowania do 72 rat kapitałowo - odsetkowych
 • Zabezpieczenie spłaty kredytu: - poręczenie wekslowe; - podpis współmałżonka lub poręczyciela
 • Kredyt wypłacany jest w formie przelewu na ROR
 • Załączniki do wniosku : - informacja uzupełniająca; - zaświadczenie z miejsca pracy o zarobkach
 • Prowizja od przyznanego kredytu wynosi 2,5 %
 • Do umów zawartych w kwocie do 255.000,00 zł ( Włącznie ) zastosowanie mają zasady zawarte w ‘ Regulaminie udzielania kredytów konsumenckich „
 • Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, bez okresu karencji

ulotka_2_page-0001.jpg