Debet ROR

1. Posiadacz rachunku ROR-Konto może ubiegać się o kredyt w Banku/Oddziale prowadzącym jego rachunek, jeżeli

 • osiąga stałe dochody,
 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy osób mających odroczenie – studentów, itp.),
 • ROR-Konto prowadzone jest co najmniej od 3-ch miesięcy (licząc od daty pierwszego wpływu),
 • stałe wpływy na ROR-Konto były systematyczne, co najmniej raz w miesiącu,
 • na ROR-Koncie w okresie ostatnich 3-ch miesięcy nie wystąpiło niedopuszczalne saldo debetowe (lub zostało uregulowane w ciągu 14 dni od dnia jego wystąpienia).

2. Za stałe wpływy uważa się dokonywanie w zbliżonym terminie, comiesięcznych przelewów z tytułów:

 • wynagrodzeń za pracę, rent, emerytur, stypendiów,
 • dochodów osobistych z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu,
 • innych świadczeń okresowych.

 1. W uzasadnionych przypadkach o kredyt może ubiegać się Posiadacz rachunku dokonujący wpłat na rachunek co najmniej raz na kwartał.

 2. Udzielenie kredytu na podstawie systematycznych, stałych wpłat gotówkowych możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, iż wpłaty te muszą zostać udokumentowane.

 3. Do okresu funkcjonowania ROR-Konta, uprawniającego Posiadacza rachunku do ubiegania się o kredyt, może być zaliczony okres posiadania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w innych bankach. Okres ten oraz obroty na tym rachunku za okres ostatnich 3-ch miesięcy powinny być udokumentowane stosownym zaświadczeniem tego banku, wydanym na prośbę Posiadacza rachunku.

 4. W przypadku, o którym mowa w ust.4., Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu nie wcześniej niż po trzecim wpływie zadeklarowanej kwoty na ROR-Konto.

 5. Posiadacz ROR-Konta o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej może otrzymać kredyt na czas odroczenia od służby wojskowej oraz po ustanowieniu dodatkowych zabezpieczeń, jednak nie dłużej niż na rok.

 6. Współposiadacze rachunku występują wspólnie o kredyt.

 7. Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie i uzależniona jest od:
  • wysokości stałych wpływów na ROR-Konto,
  • okresu posiadania ROR-Konta,
  • rodzaju posiadanego ROR-Konta
 8. Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR-Koncie uzależniona jest od miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i określana jest w następujący sposób:
  • kredyt nie przysługuje posiadaczowi ROR-Konta, którego średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą do 300 zł włącznie;
  • maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 6-krotności kwoty wpływów na ROR-Konto z ostatnich trzech miesięcy
 9. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30.000 zł.
 10. Prowizja o kredytu – 2,5 %

ulotka_2_page-0001.jpg