Rachunki bieżące

Rachunek służy do gromadzenia środków i przeprowdzania rozliczeń pieniężnych. Rachunek bieżący może otworzyć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a więc osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przemiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej. Rachunek bieżący mogą prowadzić inne jednostki organiacyne, a więc instucje finansowe, instytucje i organizacje społeczne, polityczne, zaowodowe, fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki utworzone zgodnie z przepsiami prawa, nie prowadzące działalności gospodarczej. Na podstawie dyspozycji posiadacza rachunku Bank dokonuje m.in.

 • przelewu środków na wskazane rachunki
 • blokady środków zgormadzonych na rachunku
 • przekazania środków na rachunek lokaty terminowej
 • realizacji dyspozycji w ustalonej przez Klienta kolejności
 • realizacji dyspozycji zleceń jednorazowych i stałych z rachunku bankowego dotycacych róznego rodzaju płatności za usugi i świadczenia.

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku:

 • dokumenty okreslające status prawny i charakter działalności
 • dokumenty wskazujące osoby upowaznione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
 • zawiadomienia o nadaniu numeru statystycznego REGON i numeru NIP
 • karta wzoru podpisów wypełniona w obecności pracownika Banku
 • stempel lub pieczątka firmowa o treści zgodnej z dokumentami
 • inne dokumenty jezeli obowiązek wynika odrębnych przepisów

Do konta bieżącego oferujemy:

 • Home-banking
 • Internet-banking
 • Sms-banking
 • Karty Visa Business i 3500 bezpłatnych bankomatów

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte sa gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w zł 100.000 euro.

ulotka_2_page-0001.jpg