Kredyt odnawialny

Kredytobiorcą mogą być podmioty gospodarcze bądź osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność gospodarczą posiadające rachunek bieżący w BS Ozorków. Kredyt przeznaczony jest na pokrycie wymagalnych zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego. Kredyt jest udzielany w walucie polskiej, w rachunku bieżącym na okres do 12 miesięcy, jako kredyt odnawialny. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty. Podmiotowi nie posiadającemu zdolności kredytowej Bank może udzielić kredytu pod warunkiem:

 • ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu
 • przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu którego realizacja zapewni według oceny Banku uzyskanie zdolności kredytowej w określonym terminie.

Warunkami uzyskania kredytu odnawialnego jest:

 • posiadanie w Banku rachunku bieżącego przez okres minimum 3 miesięcy.
 • maksymalna kwota kredytu równa jest średniej miesięcznej wielkości obrotu w rachunku bieżącym w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Ewentualnie limit kredytowy mogą stanowić miesięczne obroty od początku roku, w którym złożono wniosek.
 • kwota limitu kredytowego może zależeć również od:
 • aktualnej i przewidywanej sytuacji ekonomiczno-finansowej
 • wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym, rodzaju i wartości proponowanego zabezpieczenia

Oprocentowanie kredytu od 7 % w stosunku rocznym. Odsetki pobierane są w okresach miesięcznych. Prowizja od przyznanego kredytu 2,50%.

Zabezpieczenie zwrotności kredytu:

 • wpływy na rachunek
 • cesja z praw
 • poręczenie wekslowe; cywilne
 • wpis do rejestru zastawów
 • hipoteka

Podmiot gospodarczy, który posiada przyznany kredyt może go przedłużyć na kolejny, taki sam okres, bez potrzeby jego spłaty w całości.

ulotka_2_page-0001.jpg