ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ozorkowie zawiadamia,
że zgodnie z §34 Statutu, w dniu 04 czerwca 2022r. w I terminie o godz. 9.00 lub w II terminie o godz. 9.30
w Ozorkowie ul. Listopadowa 6 w Sali Młodzieżowego Domu Kultury odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie, wybór Prezydium, Komisji Skrutacyjnej ds. Odpowiedniości, Komisji Wnioskowej, Komisji, przyjęcie regulaminu i porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
3. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przyjęcie Regulaminu wyborów członków rady Nadzorczej Banku Spółdzileczego w Ozorkowie
4. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021r, sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, przedłożenia wniosków zgłoszonych na zebraniach Grup Członkowskich, przedłożenie opinii Biegłego rewidenta z weryfikacji bilansu banku
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021r
6. Dyskusja nad częścią sprawozdawczą
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a. Zmiany Statutu
   b. zatwierdzenia sprawozdania Rady
   c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu
   d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
   e. przeznaczenia nadwyżki bilansowej
   f. zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań
   g. realizacji wniosków polustracyjnych
   h. uchwalenia Polityki zapewnienia odpowiedniości
   i. oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ozorkowie oraz Komitetu Audytu,
   j. oceny odpowiedniości kandydatów na członka RN
   k. dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym, w Ozorkowie
   l. uchwalenia Polityki Ładu Korporacyjnego
   m. dokonania oceny stosowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie za 2021 rok
   n. Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS w Ozorkowie
   o. Rozpatrzenia i uchwalenia kierunków działalności Banku
   p. Uchwalenia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie
   q. Wyboru delegata na zjazd związku Rewizyjnego
8. Przeprowadzenie wyborów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ozorkowie kadencja 2022 – 2026
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ozorkowie na kadencję 2022 – 2026
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad

ulotka-1.jpg