ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ozorkowie zawiadamia, że zgodnie z §34 Statutu, w dniu 19 czerwca 2021r. w I terminie o godz. 9.30 lub w II terminie o godz. 10.00
W OZORKOWIE ul. Wyszyńskiego 43a
w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Prezydium, Komisji Skrutacyjnej ds. Odpowiedniości, Komisji Wnioskowej, Komisji, przyjęcie regulaminu i porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
 3. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020r, sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, przedłożenia wniosków zgłoszonych na zebraniach Grup Członkowskich, przedłożenie opinii Biegłego rewidenta z weryfikacji bilansu banku
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020r
 5. Dyskusja nad częścią sprawozdawczą
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. zatwierdzenia sprawozdania Rady
  b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu
  c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  d. przeznaczenia nadwyżki bilansowej
  e. zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań
  f. realizacji wniosków polustracyjnych
  g. uchwalenia Polityki zapewnienia odpowiedniości
  h. oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ozorkowie oraz Komitetu Audytu,
  i. dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym, w Ozorkowie
  j. dokonania oceny stosowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie za 2020rok
  k. zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej BS w Ozorkowie
  l. rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności Banku
 7. Wolne wnioski

Zamknięcie obrad
Materiały na Zebranie Przedstawicieli, obejmujące:
1. Projekty uchwał
2. Statut Banku
3. Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
4. Roczne sprawozdanie finansowe
5. Sprawozdanie z wykonania zaleceń poprzedniego ZP


Będą udostępnione w siedzibie Banku w Ozorkowie PI. Jana Pawła II 6
W dni robocze w godz. 8 do 15 począwszy od dnia 28 maja 2021r.

 

Zaproszenie do pobrania kliknij tutaj