WAKACJE KREDYTOWE

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie informuje, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

WAKACJE KREDYTOWE

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy Zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

- od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

- od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

- od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;

Na podstawie umowy kredytowej oraz na podstawie art. 70 Prawa bankowego, Bank ma obowiązek badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, a Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie Banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności w całym okresie kredytowania.

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

- osobiście w Placówce Banku,

- drogą pocztową na adres siedziby Banku

W każdym przypadku wymagane są podpisy wszystkich Współkredytobiorców.

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

Masz pytania?
Skontaktuj się z naszą placówką. Lista placówek  Banku Spółdzielczego w Ozorkowie wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie www.bs-ozorkow.pl .

Kliknij w link, aby pobrać wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.

ulotka_2_page-0001.jpg