TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY SUBWENCJĘ FINANSOWĄ ZGODNIE Z PROGRAMEM „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM”

 

Zgodnie z postanowieniami Umowy o subwencję w ramach Tarczy Finansowej, Beneficjent – który jest stroną Umowy – powinien złożyć w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. (jedno z poniższych):

  • dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta.

W zależności od sytuacji są to:

  • aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

albo

  • wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

albo

  • Pełnomocnictwo1 i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG,

albo

  • Oświadczenie2 wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

 

1 oznacza dokument potwierdzający umocowanie lub upoważnienie jakiejkolwiek osoby, która złożyła w imieniu Beneficjenta jakikolwiek Wniosek, zawarła Umowę Subwencji Finansowej, odpowiadający wzorowi stanowiącemu załącznik do „Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym

„Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” podpisane za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 

2 oznacza oświadczenie o potwierdzeniu stanu związania przez Beneficjenta Umową Subwencji Finansowej oraz wszystkimi oświadczeniami złożonymi w imieniu Beneficjenta w związku z procesem uzyskiwania Subwencji Finansowej odpowiadające wzorowi stanowiącemu załącznik do „Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” podpisane za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.