Kredyt obrotowy

Kredytobiorcą mogą być podmioty gospodarcze bądź osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność gospodarczą posiadające rachunek bieżący w BS Ozorków. Kredyt przeznaczony jest na pokrycie wymagalnych zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego. Kredyt jest udzielany w walucie polskiej, w rachunku bieżącym na okres do 12 miesięcy. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty. Podmiotowi nie posiadającemu zdolności kredytowej Bank może udzielić kredytu pod warunkiem:

  • ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu
  • przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu którego realizacja zapewni według oceny Banku uzyskanie zdolności kredytowej w określonym terminie. Splata kredytu następuje w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Oprocentowanie kredytu wynosi 10 % w stosunku rocznym. Odsetki pobierane są w okresach miesięcznych. Prowizja od przyznanego kredytu - 2,50%.

Zabezpieczenie zwrotności kredytu:

  • wpływy na rachunek
  • cesja z praw
  • poręczenie wekslowe; cywilne
  • wpis do rejestru zastawów
  • hipoteka

Kursy walut

Kursy walut2019-01-17 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1593
1 USD3.6502
1 CHF3.6556
1 GBP4.6787
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
więcej