Lokaty o zmiennym oprocentowaniu

Bank otwiera i prowadzi lokaty terminowe o zmiennym oprocentowaniu potwierdzone książeczką oszczędnościową zgodnie z ofertą publiczną Banku. Bank otwiera i prowadzi lokaty dla osob fizycznych o pełnych zdolnościach do czynności prawnych będących rezydentami, a także dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Bank wystawia książeczkę na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej, którą może być osoba wnosząca wpłatę warunkującą otwarcie rachunku lub osoba przez nią wskazana. Po okresie umownym odestki zostaną automatycznie dopisane do salda lokaty i lokata zostanie automatycznie przedłużona na nastepny taki sam okres. Minimalna wpłata lokaty wynosi 500zł. Okres na jaki można założyć lokatę: 1 miesięc, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 12 miesięcy

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w zł 100.000 euro.

Kursy walut

Kursy walut2018-11-12 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6913
1 CHF3.6355
1 GBP4.7492
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
więcej