Kredyt samochodowy

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce oraz posiadającym zdolność kredytową. Jednakże fakt posiadania zdolności kredytowej przez wnioskodawcę nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu, a wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie z Bankiem umowy.Kredyt może być udzielony osobom posiadającym stałe udokumentowane źródło dochodu. Jeżeli wnioskodawca uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę, zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, termin spłaty kredytu ustalany jest na co najmniej 1 miesiąc przed terminem wygaśnięcia umowy o pracę.

Kredyt może być udzielony na zakup samochodów nowych i używanych, przy czym Bank może ustalić maksymalny wiek samochodów używanych, na które udziela kredytu.

Udział własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej :

  • 20 % ceny samochodu nowego,
  • 20 % ceny samochodu używanego
  • potwierdzonej fakturą, wystawionej przez sprzedawcę.

Maksymalny okres kredytowania dla samochodów nowych i używanych wynosi 5 lat.
Oprocentowanie – od 6,5% w stosunku rocznymZabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie samochodu i zabezpieczenie samochodu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej AC samochodu na rzecz Banku na zasadach obowiązujących w Banku.

Spłaty kredytu i odsetek dokonywane są w ratach miesięcznych w terminach ustalonych w umowie. Jeżeli Kredytobiorcą jest osoba płacąca podatek rolny Bank dopuszcza spłatę kredytu i odsetek odsetek ratach kwartalnych.

Bank posiada podpisaną umowę o współpracy z firmą „ WYDERKA „ w Ozorkowie.

ulotka_2_page-0001.jpg