Kredyt inwestycyjny

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie udziela kredytu swym członkom na cele inwestycyjne według następujących zasad :
- kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji .

- wysokość kredytu nie może przekroczyć 100 % ogólnych kosztów zgodnie z przedłożonym dowodem zakupu/kosztorysu

- istnieje możliwość refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele kredytu, pod warunkiem iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 3 miesiące przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu;

- wysokość udzielonego kredytu zależeć będzie od zdolności kredytowej kredytobiorcy

- załączniki do wniosku kredytowego:

- informacja uzupełniająca do wniosku kredytowego, zaświadczenie o dochodach, umowa przedwstępna kupna – sprzedaży , faktura „pro – forma”, kosztorys wstępny .

- Sposób zabezpieczenia zwrotności kredytu :

  • hipoteka
  • wpis do rejestru zastawów
  • poręczenie wekslowe ; cywilne
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • cesja z praw
  • podpis współmałżonka na umowie kredytowej , itp.

- Oprocentowanie kredytu oblicza się w stosunku rocznym wg. zmiennej stopy procentowej - obecnie 7,8 %- Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach . Termin rozliczenia ustala się na okres dwóch miesięcy od pobrania . W uzasadnionych przypadkach termin rozliczenia może zostać wydłużony .


-Termin spłaty kredytu do 10 lat .

W przypadku zakupu nieruchomości lub budowy/remontu okres kredytowania wynosi do 15 lat ( zabezpieczenie hipoteczne )


- Karencja w spłacie kapitału 1 rok .

- Spłatę kapitału i odsetek ustala się w okresach miesięcznych lub kwartalnych.- Prowizja dla Banku – 2,5 %

ulotka_2_page-0001.jpg