Kredyty inwestycyjny

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie udziela kredytu swym członkom na cele inwestycyjne według następujących zasad :

 • Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji .
 • Wysokość kredytu nie może przekroczyć 100 % ogólnych kosztów zgodnie z przedłożonym dowodem zakupu/kosztorysu
 • Istnieje możliwość refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele kredytu, pod warunkiem iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 3 miesiące przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu;
 • Wysokość udzielonego kredytu zależeć będzie od zdolności kredytowej kredytobiorcy

Załączniki do wniosku kredytowego :
- informacja uzupełniająca do wniosku kredytowego , zaświadczenie o dochodach , umowa przedwstępna kupna – sprzedaży , faktura „pro – forma”, kosztorys wstępny .

Sposób zabezpieczenia zwrotności kredytu :

 • hipoteka
 • wpis do rejestru zastawów
 • poręczenie wekslowe; cywilne
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • cesja z praw
 • podpis współmałżonka na umowie kredytowej , itp.

- Oprocentowanie kredytu oblicza się w stosunku rocznym wg. zmiennej stopy procentowej - obecnie 7,8 %- Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach . Termin rozliczenia ustala się na okres dwóch miesięcy od pobrania . W uzasadnionych przypadkach termin rozliczenia może zostać wydłużony .


-Termin spłaty kredytu do 10 lat .

W przypadku zakupu nieruchomości lub budowy/remontu okres kredytowania wynosi do 15 lat ( zabezpieczenie hipoteczne )

 • Karencja w spłacie kapitału 1 rok .
 • Spłatę kapitału i odsetek ustala się w okresach miesięcznych lub kwartalnych.
 • Prowizja dla Banku – 2,5 %

Kursy walut

Kursy walut2018-07-20 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1877
1 USD3.5763
1 CHF3.5710
1 GBP4.6663
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
więcej